Mänskliga rättigheter

År 1948 antog FN deklarationen om de mänskliga rättigheterna. Detta var ett svar på de brott som skett under det andra världskriget och ett sätt att motverka att detta skulle kunna upprepas. Deklarationen består av 30 artiklar som slår fast vad alla människor, oberoende av bakgrund, hudfärg, religion eller kön, har rätt till. Deklarationen är inte juridiskt bindande, men många länder har valt att ta in deklarationen i sin egen lagstiftning. Deklarationen behandlar bland annat ämnen som rätt till utbildning, rätt att söka asyl, rätt att inte utsättas för tortyr och rätten till yttrandefrihet.

När man som konsument väljer ett företag att handla från, eller som företagare väljer leverantörer, är det viktigt att kontrollera att dessa företag verkligen håller fast vid och följer de mänskliga rättigheterna. När man ska starta upp ett nytt företag kan man dessutom behöva ett företagslån för att komma igång. Att ta ett företagslån är ett bättre alternativ än att handla med företag man misstänker inte följer deklarationen om de mänskliga rättigheterna.

Men vad innehåller då de mänskliga rättigheterna och vad innebär de? Vad är en mänsklig rättighet och vad är inte det?

Den första artikeln slår fast att alla människor är födda med samma rättigheter och samma värde, och att alla människor är fria. Nästa artikel säger att alla människor har dessa rättigheter, oavsett kön, religion, nationstillhörighet och så vidare.

De följande artiklarna slår fast att alla är lika inför lagen och har rätt att skyddas av lagen, att alla har rätt att erkännas som en person i lagens mening, att slaveri är förbjudet, att alla har rätt till liv, personlig säkerhet och frihet och att ingen får utsättas för tortyr eller någon annan grym eller förnedrande behandling.

Det finns också ytterligare rättigheter som har att göra med hur lagen ska fungera i förhållande till människorna. De säger bland annat att alla har rätt att få hjälp av sitt lands domstolar om man skulle ha blivit utsatt för något brott. De säger också att man inte får fängsla, anhålla eller landsförvisa människor utan grund och att var och en har rätt till en rättvis rättegång om man skulle bli anklagad för någonting, samt att man ska behandlas som oskyldig fram till att man dömts.

Alla har också rätt att fritt flytta mellan olika orter inom en stat, och rätt att lämna det land man befinner sig i, och alla har rätt att söka asyl i ett annat land. Alla har också rätt till en nationalitet.

Vidare finns artiklar som slår fast allas grundläggande individuella rättigheter, som rätten till religionsfrihet, samvetsfrihet, tankefrihet, åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Alla har också rätt till arbete, och till rättvisa arbetsförhållanden. Alla har också rätt att ha tillräckligt med mat och annat som behövs för att upprätthålla en rimlig levnadsstandard.

Alla har också rätt till utbildning, och till att välja sin utbildning. Att respektera och följa de mänskliga rättigheterna är en viktig del i att lyckas med att bygga både en stat, men också ett företag.