De mänskliga rättigheterna

Mänskliga rättigheter utgör den relation som de olika länderna har mellan individerna i samhället. Idag är de mänskliga rättigheterna universella och avser varje individ, oavsett var man bor i världen. Tyvärr är det fortfarande vanligt att dessa mänskliga rättigheter blir inskränkta i diktaturer och oerhört konservativa länder. Exempel på det är när homosexuella fängslas eller när bloggare får dödsstraff för att de uttrycker en åsikt. Nästan alla världens länder säger sig tillämpa de mänskliga rättigheterna och ställer sig i tydlig försvarsställning om någon skulle anmärka på deras beteenden. Dock är det långt ifrån alla länder som faktiskt står upp för de mänskliga rättigheterna.

Vad innebär de mänskliga rättigheterna?

Oavsett vilken kultur man tillhör, vilket kön man har eller vilken åsikt man har, så ska de mänskliga rättigheterna vara en självklarhet. Det innebär att alla människor har lika värdighet och rätten att uttrycka sig som man vill. Dessa rättigheter fastställdes och undertecknades av FN efter andra världskriget. Idag gäller de överallt och ställdes i verket eftersom kriget hade åsamkat sådan stor skada. De ska vara en del av folkrätten, den allmänna internationella rätten i varje land. Dessa ingår i undertecknade konventioner som FN har skapat och är indelade i olika sektioner. Vissa av dem blir juridiskt bindande medan andra ligger i politikernas intresse att omsätta i praktiken. De olika rättigheterna är lika värdefulla och ska tillämpas på lika villkor, vilket betyder att ingen får stå i vägen för den andre.

Alla människor föds fria och under det stadiet då de är barn ska de ha rätt till en barndom full av frihet, lek och skolgång. De har rätt till ett fritt liv utan slaveri, tortyr och nedvärdering. De har rätt till sina egna åsikter och tro och de har samtidigt rätt till en utbildning och att vara en del av landets styre genom att bidra med sin röst. Dock lever många människor i extrem fattigdom och när vi i väst klickar oss in på bigbaby.se för att shoppa, så har andra föräldrar nog med att få ihop till dagens brödföda.

Början på de mänskliga rättigheterna

Även om FN bidrog till att de mänskliga rättigheterna blev en världsfråga så fanns de där redan långt innan. Första gången som man verkligen ifrågasatte den enskilde individens rättigheter, var under 1200-talet i Magna Charta-dokumentet, men än mer under den franska revolutionen. Det var till och med den första gången som kvinnlig rösträtt infördes, dock tog man bort den lika snabbt som man hade skridit till verket och infört den. Även andra rättigheter togs bort kort efter giljotinen hade avverkat sina besökare, men Frankrike hade dock inte sagt sista ordet och än idag så är det ett av de länder i världen där demonstranterna aldrig har en lugn stund.