Diskrimineringsombudsmannen och dennes uppdrag

Om man blivit utsatt för någon form av diskriminering på arbetet eller i vardagen, kan man vända sig till diskrimineringsombudsmannen. Det är även han eller hon som tar sig an klagomål på diskriminerande reklam där sexism eller rasism samt annan negativ särbehandling kan uppkomma. Diskriminering kan ha en hårfin gräns mellan direkt och indirekt diskriminering och det är då DO som ska avgöra hur det egentligen ligger till och om det finns grunder att fortskrida med sin anmälan.

Diskriminering kan nämligen te sig på olika vis såsom missgynnande eller direkta glåpord eller sexuella trakasserier med tafsande och olämpliga kommentarer.

DO:s uppgifter i samhället

Diskrimineringsombudsmannen låter som en enda person, men det är i själva verket en myndighet som ska fria samhället från så mycket diskriminering som möjligt. Myndighetens uppdrag är att ta emot anmälningar från arbetsplatser eller från privatpersoner som känner sig kränkta ute i samhället av någon anledning. Om DO anser att ett visst område behöver extra mycket översikt, riktar man också sina blickar ditåt för att skapa förbättringar.

Anmälningar och översikt på eget initiativ

När DO får nys om att vissa arbetsplatser eller områden drabbas tydligt av diskriminering i någon mån, skickar de ut personer som ska försöka granska och se om och hur det kan ske förbättringar. Vid anmälan är det lättare då en viss person eller vissa individer tydligt och klart indikerat att det förekommer problem, men i den mån ingen finns att fråga kan det vara svårare. Dock måste givetvis en granskning ske, oavsett om det har upprättats en anmälan eller inte, eftersom ord ofta står mot ord.

Att få in tips om diskriminering på arbetsplatser är värdefullt för DO, precis som många privatpersoner letar efter råd och tips innan de ska slå till inför ett köp eller ta ett lån genom att t.ex gå in på Rekalån.se och få en grundlig översikt. Med andra ord, är det viktigt att DO kan ta del av så många tips som möjligt och därför ska man aldrig tveka att anmäla diskriminering.

Diskrimineringslagen

Något som DO efterföljer och hänvisar till när de kommer ut i samhället och vägleder människor, är diskrimineringslagen med alla sina ståndpunkter och paragrafer. I den står det om allt som syftar till att motverka all form av diskriminering och främja de mänskliga rättigheterna. Detta oavsett vilket kön man tillhör, vilken etnicitet man tillhör och vilken tro man har. Man tar även hänsyn till sexuell läggning, funktionsnedsatthet och övriga faktorer som kan spela in när man blir utsatt för denna typ av särbehandling. I lagen står det också tydligt vilka aktiva åtgärder det finns att vidta och hur man går tillväga. Diskrimineringslagen är således en omfattande lag med ett brett ämne.